Klauzula RODO
Zapoznaj się z poniższą klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych:

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej lub przy współpracy takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma STYLERGO Meble na wymiar Tomasz Krysiak z siedzibą w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 27, 98-300 Wieluń, wpisana do Rejestru pod numerem NIP 8321957243, adres strony internetowej www.stylergo.pl, tel. 508-861-452. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować na adres mailowy stylergo.krysiak@gmail.com, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.stylergo.pl/kontakt oraz listownie na adres korespondencyjny STYLERGO Meble na wymiar Tomasz Krysiak 98-300 Ruda, ul. Kasztelańska 40.

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa informujemy. W przypadku podania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy, firma przetwarzać je będzie w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Państwa ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych

Przetwarzanie danych osobowych następuje, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym m.in. do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony www.stylergo.pl
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie zgłoszona
 • obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, jakim jest:

 • prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego wykonywanej przez nas usługi/produktów na stronie www.stylergo.pl
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon
 • umożliwienie przesyłania przez Państwo komentarzy lub opinii. Wówczas Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu umożliwienia komentowania i opiniowania działalności, usług lub naszych produktów lub podmiotów z nami współpracujących
 • obsługa wniosków przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania. Dotyczy to także danych, które firma musi zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur).

KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to: firma obsługująca naszą stronę internetową.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Przysługuje Państwu:

 • prawo do informacji na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie
 • prawo żądania od firmy dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez firmę Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże firma uprawniona będzie do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Aby wykonać Państwa uprawnienie do cofnięcia zgody, możecie Państwo skorzystać z maila: stylergo.krysiak@gmail.com lub listownie adres korespondencyjny: STYLERGO Meble na wymiar Tomasz Krysiak, 98-300 Ruda, ul. Kasztelańska 40.